,,Když všichni mluví o nemožnostech, hledej možnosti.”
Tomáš Baťa

Historie společnosti

V roce 2004 byla založena nezisková organizace – Občanské sdružení GOPALA – registrovaná u Ministerstva vnitra ČR. Vznikla jako organizace pracující zejména se zdravotně a sociálně postiženými osobami v Ústeckém kraji. V rámci činnosti, provozované víceméně na bázi dobrovolnictví, sdružení organizovalo například dětské letní tábory pro děti z dětských domovů, předporodní kurzy pro nastávající nevidomé rodiče, kurzy dětských masáží pro rodiče se zdravotně postiženými dětmi, kurzy dětských masáží pro učitelky mateřských škol. V roce 2005 se Občanské sdružení snažilo uskutečnit projekt „Dům na půl cesty“, který byl doveden až k územnímu rozhodnutí, z finančních a technických důvodů následně ukončen, a do té doby získané finanční prostředky přenechány obci Hrušovany, v níž se měl projekt uskutečnit.

Ke dni 31. prosince 2007 Občanské sdružení GOPALA dobrovolným rozpuštěním na základě schválení valné hromady ukončilo činnost, část pracovnic odešla na mateřskou dovolenou, část pracovníků získávat zkušenosti do jiných organizací.

V červenci 2011 byla založena současná nezisková organizace, obecně prospěšná společnost s názvem GOPALA o.p.s., zaregistrovaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem a počátkem roku 2016 převedena ke Krajskému soudu v Plzni. Zároveň proběhla změna sídla společnosti – do Karlových Varů.

 

Směřování společnosti

V současné době nastala chvíle, kdy bychom s nasazením veškerých našich sil a s využitím veškerých našich bohatých pracovních i životních zkušeností chtěli společnost GOPALA o.p.s. naplno „rozjet“. Chceme reagovat na změny ve společnosti a na potřeby sociálně a zdravotně postižených osob. Vyvinuli jsme maximální úsilí, aby společnost GOPALA o.p.s. mohla od roku 2017 poskytovat služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách – služby „odborného sociálního poradenství“ s prioritním zaměřením na poradenství dluhové.

13.10.2017 se GOPALA o.p.s. stala první akreditovanou společností Ministerstvem spravedlnosti v Karlovarském kraji pro poskytování služeb v oblasti oddlužení.
Od 1.1.2018 je zařazena sociální služba Odborné sociální poradenství s názvem DLUHOVÉ A PRÁVNÍ PORADENSTVÍ do sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji a v roce 2018 poskytována za finanční podpory Karlovarského kraje.

Orgány společnosti 

Správní rada
předseda správní rady: Kuchtová Alena

člen správní rady: Vacula Viliam

člen správní rady: Hutařová Milena

Ředitel
Ing. Daniela Vaculová, DiS.

Právní podpora společnosti
Mgr. Kenderešová Kateřina

Dozorčí rada
předseda dozorčí rady: Blumová Petra

člen dozorčí rady: Bc. Kapounová Bronislava

člen dozorčí rady: Bartošová Romana

Veřejný závazek

Poslání sociální služby OSP: 

Poskytovat základní a odborné sociální poradenství směřující k řešení nepříznivé sociální situace. Především pak v menších městech a obcích kraje v rámci regionu Karlovarského kraje.

 

Cíle sociální služby OSP: 

Obecný cíl: 

 • podpořit sociálně ohrožené jedince i skupiny při zvyšování kvality života a přispět tak k jejich začlenění do společnosti, popřípadě zamezit dalšímu negativnímu propadu a sociálnímu vyloučení.

Dílčí cíle:

 • Uživatel se orientuje ve své nepříznivé sociální situaci
 • Uživatel zná možnosti řešení své nepříznivé situace
 • Uživatel si zvyšuje své kompetence potřebné k efektivnímu řešení své situace
 • Uživatel má zajištěné základní potřeby

Principy poskytování služby:

 1. Bezplatnost: služby jsou poskytovány zdarma.
 2. Nezávislost: obecně prospěšná společnost je nezávislá nevládní organizace a její služby jsou poskytovány bez ovlivnění zájmy jiných organizací.
 3. Nestrannost: sociální služby jsou poskytovány všem lidem bez rozdílu rasy, pohlaví, zdravotního postižení, sexuální orientace, politické příslušnosti, světonázorové orientace, sociálního statusu apod. Služby jsou dále nestranné, neutrální a jsou poskytovány s ohledem na klientovu situaci.
 4. Dodržování práv uživatele: respektování ochrany osobnosti, vůle, soukromí uživatelů, případně anonymity uživatel.
 5. Přirozenost prostředí: práce s klienty probíhá v případě jejich zájmu v jejich přirozeném prostředí.
 6. Návaznost služeb: navazování kontaktů i s jinými spolupracujícími subjekty a pomoc klientům při kontaktování a využívání dalších služeb dle jejich přání a potřeb.
 7. Dobrovolnost: spolupráce je vykonávána na základě svobodné vůle, uživatel spolupracuje dobrovolně.
 8. Nezávislost na službě: služba je poskytována takovým způsobem, aby uživatel nebyl na službě závislý. Je motivován k řešení dané situace.
 9. Mlčenlivost a diskrétnost: žádná informace, zjištěná od uživatele v průběhu poradenského procesu, nebude bez jeho výslovného souhlasu nikomu předána. Uživatel služby může vystupovat anonymně. Poradce i organizace jsou vázány mlčenlivostí, není-li to v rozporu s platnými právními předpisy (oznamovací povinnost). Uživatel je o poskytnutí těchto informací vždy seznámen.
 10. Odbornost: odborné vzdělání a systém průběžného vzdělávání pracovníků odpovídá potřebám cílové skupiny klientů.
 11. Univerzálnost:  klient má možnost obrátit se na terénního poradce prakticky s jakýmkoliv dotazem, v případě potřeby bude uživateli zprostředkován kontakt na příslušné instituce.

 

Služby jsou poskytovány v souladu se Standardy kvality sociálních služeb. Je kladen důraz na respektování jedinečnosti uživatele a jeho svobodné vůle. Poradenství je poskytováno v bezpečném a přijímajícím prostředí, což mimo jiné předchází pocitům manipulace, nerespektování nebo snižování důstojnosti uživatele. Současně sociální pracovník prezentuje svou práci a uživatele tak, aby nedocházelo ke snižování důstojnosti uživatele ve vztahu k nezávislému okolí.

 

Místní a časová dostupnost služby

Sídlo organizace, kontaktní adresa:

adresa sídla:  Sokolovská 514/99, 360 05 Karlovy Vary 

 

Forma poskytování služby:

Ambulantními službami – služby jsou uživatelům poskytovány v kancelářích: 

 1. na Městském úřadu v Novém Sedle.
 2. v kanceláři v Nejdku – zde také bude uložena spisová dokumentace všech uživatelů služby.

Terénními službami – služby jsou uživatelům poskytovány v jejich přirozeném prostředí.

Místo realizace služby Odborné sociální poradenství – ambulantní forma:

1) Služba je poskytována v kanceláři na Městském úřadu (MěÚ) Nové Sedlo (PSČ 357 34), Masarykova 502, č. kanceláře 1.02 umístěné v 1. NP – poskytování Odborného sociálního poradenství, dluhového poradenství, vyhotovování Návrhů na oddlužení.

Součástí prostor pro poskytování služby je samostatná konzultační místnost, čekárna pro klienty a toalety. Rozhovory s uživateli jsou vedeny v soukromí. Přítomnost jiných osob bez  souhlasu uživatele je vyloučena.

Parkování automobilů uživatelů je možno před objektem. Objekt je bezbariérový.

2) Služba je poskytována v kanceláři v Nejdku na adrese Husova 434 – poskytování Odborného sociálního poradenství, dluhového poradenství, vyhotovování Návrhů na oddlužení.

Součástí prostor pro poskytování služby je samostatná konzultační místnost, čekárna pro klienty a toalety. Rozhovory s uživateli jsou vedeny v soukromí. Přítomnost jiných osob bez souhlasu uživatele je vyloučena.

Parkování automobilů uživatelů je možno před objektem. Objekt není bezbariérový, v případě potřeby bude domluvena schůzka s uživatelem na jiném vhodném místě.

 

Místo realizace služby Odborné sociální poradenství – terénní forma:

Karlovarský kraj, zejména menší města a obce kraje.

Časový rozsah služby:

Ambulantní:

ÚT, ČT 09:00 – 13:00 hod. poskytování služby – kancelář v Nejdku

ST 09:00 – 11:30 hod. poskytování služby – kancelář MěÚ Nové Sedlo

 

Terénní:

PO – PÁ 08:00 – 16:30 hod. poskytování služby uživatelů.

V případě potřeby po dohodě i mimo výše uvedenou pracovní dobu po předchozím telefonickém, e-mailovém nebo ústním dojednání.

Cílová skupina služby:

osoby v krizi – tj. osoby, které se ocitly v tíživé životní situaci nebo kterým taková situace hrozí a neumějí nebo nemohou ji řešit vlastními silami, v době krize žijí na území Karlovarského kraje.

Jedná se především o tyto osoby:

 • osoby ve finanční krizi a finanční krizí ohrožené
 • osoby bez zaměstnání či ohrožené ztrátou zaměstnání
 • osoby bez domova a osoby ohrožené ztrátou bydlení
 • osoby s psychickými a zdravotními problémy 
 • osoby v invalidním a starobním důchodu
 • osoby s problematickými vztahy v rodině
 • osoby vzhledem ke své tíživé situaci ohrožené sociálně-patologickými jevy (gambling, alkohol, drogy,…)
 • osoby z vyloučených lokalit a osoby vyloučením ohrožené

věková kategorie:

 • osoby starší 16 let věku

služba se neposkytuje:

 • osobám ohrožujícím zdraví zaměstnanců poskytovatele sociálních služeb (např. osobám pod vlivem návykových látek, osobám agresívním,…), 
 • osobám mimo cílovou skupinu (viz výše)
 • osobám, které nejsou v nepříznivé sociální situaci dle Zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách (např. zaměstnavatel hledající možnost propuštění zaměstnance, podnikatel řešící problém s dodavatelem, ekonomické služby,…).

 

Služba je poskytována především v přirozeném prostředí uživatelů služby, zejména v menších městech a obcích Karlovarského kraje.

Zájemci z cílových skupin, kteří nekomunikují verbálně v českém jazyce na takové úrovni, aby rozuměli poradenskému rozhovoru, si k poskytnutí služby sami nebo s pomocí poradny zajistí tlumočníka, pomůcky nebo jiný prostředek, který rozhovor umožní.

Základní činnosti služby se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: zprostředkování navazujících služeb

 • Poskytování právního, dluhového a podpůrného poradenství v přirozeném prostředí klientů
 • Terénní komunitní práce s osobami v krizi

b) sociálně terapeutické činnosti – poskytnutí poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech a práva – za využití regionálních karet sociální služby Odborné sociální poradenství:

Dluhové poradenství – zejména:

 • insolvenční řízení – vyhotovení Návrhů na oddlužení
 • hospodaření s finančními prostředky – vytváření osobních a rodinných rozpočtů
 • řešení dluhů a exekucí – poradenství při exekuci
 • uzavírání smluv

Sociální poradenství – zejména:

 • sociální dávky a důchody
 • ochrana práv v oblasti rodinných vztahů

 

Podpůrné poradenství – zejména:

 • pomoc při orientaci klienta v navazujících službách – sociální odbory, Úřady práce, ČSSZ, lékaři, zdravotnické pomůcky, …

c)   pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí – zejména:

 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí – např. vyřízení sociálních dávek, příspěvku na péči, rodného listu, aj.
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím –  např. podpora při hledání zaměstnání, bydlení, aj.

 

Služba neřeší problémy týkající se: komerčních záležitostí, obchodního práva, trestního práva, daňového poradenství