,,Když všichni mluví o nemožnostech, hledej možnosti.”
Tomáš Baťa

Historie společnosti

V roce 2004 byla založena nezisková organizace – Občanské sdružení GOPALA – registrovaná u Ministerstva vnitra ČR. Vznikla jako organizace pracující zejména se zdravotně a sociálně postiženými osobami v Ústeckém kraji. V rámci činnosti, provozované víceméně na bázi dobrovolnictví, sdružení organizovalo například dětské letní tábory pro děti z dětských domovů, předporodní kurzy pro nastávající nevidomé rodiče, kurzy dětských masáží pro rodiče se zdravotně postiženými dětmi, kurzy dětských masáží pro učitelky mateřských škol. V roce 2005 se Občanské sdružení snažilo uskutečnit projekt „Dům na půl cesty“, který byl doveden až k územnímu rozhodnutí, z finančních a technických důvodů následně ukončen, a do té doby získané finanční prostředky přenechány obci Hrušovany, v níž se měl projekt uskutečnit.

Ke dni 31. prosince 2007 Občanské sdružení GOPALA dobrovolným rozpuštěním na základě schválení valné hromady ukončilo činnost, část pracovnic odešla na mateřskou dovolenou, část pracovníků získávat zkušenosti do jiných organizací.

V červenci 2011 byla založena současná nezisková organizace, obecně prospěšná společnost s názvem GOPALA o.p.s., zaregistrovaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem a počátkem roku 2016 převedena ke Krajskému soudu v Plzni. Zároveň proběhla změna sídla společnosti – do Karlových Varů.

 

Směřování společnosti

V současné době nastala chvíle, kdy bychom s nasazením veškerých našich sil a s využitím veškerých našich bohatých pracovních i životních zkušeností chtěli společnost GOPALA o.p.s. naplno „rozjet“. Chceme reagovat na změny ve společnosti a na potřeby sociálně a zdravotně postižených osob. Vyvinuli jsme maximální úsilí, aby společnost GOPALA o.p.s. mohla od roku 2017 poskytovat služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách – služby „odborného sociálního poradenství“ s prioritním zaměřením na poradenství dluhové.

13.10.2017 se GOPALA o.p.s. stala první akreditovanou společností Ministerstvem spravedlnosti v Karlovarském kraji pro poskytování služeb v oblasti oddlužení.
Od 1.1.2018 je zařazena sociální služba Odborné sociální poradenství s názvem DLUHOVÉ A PRÁVNÍ PORADENSTVÍ do sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji a v roce 2018 poskytována za finanční podpory Karlovarského kraje.

Orgány společnosti 

Správní rada
předseda správní rady: Kuchtová Alena

člen správní rady: Vacula Viliam

člen správní rady: Hutařová Milena

Ředitel
Ing. Daniela Vaculová, DiS.

Právní podpora společnosti
Mgr. Kenderešová Kateřina

Dozorčí rada
předseda dozorčí rady: Blumová Petra

člen dozorčí rady: Bc. Kapounová Bronislava

člen dozorčí rady: Bartošová Romana

Veřejný závazek

 • VEŘEJNÝ ZÁVAZEK SOCIÁLNÍ SLUŽBY „DLUHOVÉ A PRÁVNÍ PORADENSTVÍ“:

Dlouhodobý cíl sociální služby OSP: 

 • Cílem je zvyšování kompetencí a samostatnosti uživatelů služby, osob v krizi, které se ocitly
 • v krizových situacích, a to rozvojem a zvyšováním komplexnosti, dostupnosti a kapacity
 • potřebných služeb – právní poradenství, dluhové poradenství, uplatňování práv                        
 • a oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí pro osoby v krizi v rámci regionu
 • Karlovarského kraje. Především pak v menších městech a obcích kraje. 
 • V rámci propojení s již poskytovanými službami v Karlovarském kraji a úzké spolupráci se státním i s neziskovým sektorem bude vytvořena komplexní nabídka sociálních služeb, které pomohou řešit krizové životní situace osob v krizi. 

(Osoby v krizi = osoby, které se ocitly v krizových situacích, a neumějí nebo nemohou si v dané situaci pomoci sami, zároveň jsou starší 16-ti let a v době poskytování služby OSP žijí na území Karlovarského kraje.)

Okruh osob, který je služba poskytována

Pro koho je služba určena:

Osobám v krizi – tj. osobám, které se ocitly v tíživé životní situaci nebo kterým taková situace hrozí a neumějí nebo nemohou ji řešit vlastními silami, v době krize žijí na území Karlovarského kraje.

Věková kategorie:

osoby starší 16 let věku

Služba se neposkytuje:

 • osobám ohrožujícím zdraví zaměstnanců poskytovatele sociálních služeb (např. osobám pod vlivem návykových látek, osobám agresívním,…), 
 • osobám mimo cílovou skupinu
 • osobám, které nejsou v nepříznivé sociální situaci dle Zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách (např. zaměstnavatel hledající možnost propuštění zaměstnance, podnikatel řešící problém s dodavatelem,…).

Služba je poskytována především v přirozeném prostředí uživatelů služby, zejména v menších městech a obcích Karlovarského kraje.

Zájemci z cílových skupin, kteří nekomunikují verbálně v českém jazyce na takové úrovni, aby rozuměli poradenskému rozhovoru, si k poskytnutí služby sami nebo s pomocí poradny zajistí tlumočníka, pomůcky nebo jiný prostředek, který rozhovor umožní.

Místo poskytování služby

Ambulantní forma:

 1. Kancelář na Městském úřadu Nové Sedlo (PSČ 357 34), Masarykova 502, č. kanceláře 1.02 umístěné v 1. NP vedle Pokladny:

– poskytování Odborného sociálního poradenství, dluhového poradenství,

   vyhotovování Návrhů na oddlužení.

ST 09:00 – 11:30 hod.

 1. Kancelář v Nejdku, Husova 434:

– poskytování Odborného sociálního poradenství, dluhového poradenství,

  vyhotovování Návrhů na oddlužení

ÚT 09:00 – 13:00 hod.

ČT 09:00 – 13:00 hod.

V případě potřeby poskytujeme ambulantní poradenství po předchozí domluvě i mimo tuto pracovní dobu.

Terénní forma

poradenskou službu realizujeme v přirozeném prostředí klientů – klienti nepojedou za námi, naopak naši terénní poradci přijedou za klientem:

Karlovarský kraj, zejména menší města a obce kraje

 

PO 08:00 – 16:30 hod. poskytování služby uživatelům

ÚT 08:00 – 16:30 hod. poskytování služby uživatelům

ST 08:00 – 16:30 hod. poskytování služby uživatelům

ČT 08:00 – 16:30 hod. poskytování služby uživatelům

08:00 – 16:30 hod. poskytování služby uživatelům

 

V případě potřeby poskytujeme poradenství po předchozí domluvě i mimo tuto pracovní dobu.

 Základní činnosti služby se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

a)  zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • zprostředkování navazujících služeb
 • Poskytování právního, dluhového a podpůrného poradenství v přirozeném prostředí klientů
 • Terénní komunitní práce s osobami v krizi

b)  sociálně terapeutické činnosti – poskytnutí poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech a práva – za využití regionálních karet sociální služby Odborné sociální poradenství:

Dluhové poradenství – zejména:

 • insolvenční řízení – vyhotovení Návrhů na oddlužení
 • hospodaření s finančními prostředky – vytváření osobních a rodinných rozpočtů
 • řešení dluhů a exekucí – poradenství při exekuci
 • uzavírání smluv

   Sociální poradenství – zejména:

 • sociální dávky a důchody
 • ochrana práv v oblasti rodinných vztahů
 • Podpůrné poradenství – zejména:
 • pomoc při orientaci klienta v navazujících službách – sociální odbory, Úřady práce, ČSSZ, lékaři, zdravotnické pomůcky, …
 •  pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí – zejména: pomoc při vyřizování běžných záležitostí – např. vyřízení sociálních dávek, příspěvku na péči, rodného listu, aj.pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím –  např. podpora při hledání zaměstnání, bydlení, aj.

Služba neřeší problémy týkající se: 

 • trestního práva
 • obchodního práva
 • daňového poradenství
 • komerčních záležitostí 
 1. Principy poskytování poradenství:
 1. Bezplatnost: služby jsou poskytovány zdarma.
 2. Nezávislost: obecně prospěšná společnost je nezávislá nevládní organizace a její služby jsou poskytovány bez ovlivnění zájmy jiných organizací.
 3. Nestrannost: sociální služby jsou poskytovány všem lidem bez rozdílu rasy, pohlaví, zdravotního postižení, sexuální orientace, politické příslušnosti, světonázorové orientace, sociálního statusu apod. Služby jsou dále nestranné, neutrální a jsou poskytovány s ohledem na klientovu situaci.
 4. Dodržování práv uživatele: respektování ochrany osobnosti, vůle, soukromí uživatelů, případně anonymity uživatel.
 5. Přirozenost prostředí: práce s klienty probíhá v jejich přirozeném prostředí.
 6. Návaznost služeb: navazování kontaktů i s jinými spolupracujícími subjekty a pomoc klientům při kontaktování a využívání dalších služeb dle jejich přání a potřeb.
 7. Dobrovolnost: spolupráce je vykonávána na základě svobodné vůle, uživatel spolupracuje dobrovolně.
 8. Nezávislost na službě: služba je poskytována takovým způsobem, aby uživatel nebyl na službě závislý. Je motivován k řešení dané situace.
 9. Mlčenlivost a diskrétnost: žádná informace, zjištěná od uživatele v průběhu poradenského procesu, nebude bez jeho výslovného souhlasu nikomu předána. Uživatel služby může vystupovat anonymně. Poradce i organizace jsou vázány mlčenlivostí, není-li to v rozporu s platnými právními předpisy (oznamovací povinnost). Uživatel je o poskytnutí těchto informací vždy seznámen.
 10. Odbornost: odborné vzdělání a systém průběžného vzdělávání pracovníků odpovídá potřebám cílové skupiny klientů.
 11. Univerzálnost:  klient má možnost obrátit se na terénního poradce prakticky s jakýmkoliv dotazem, v případě potřeby bude uživateli zprostředkován kontakt na příslušné instituce.