Když všichni mluví o nemožnostech, hledej možnosti.
Tomáš Baťa

INSOLVENCE = ODDLUŽENÍ = OSOBNÍ BANKROT

Aktuálně: GOPALA o.p.s. se stala první akreditovanou společností v Karlovarském kraji pro poskytování služeb v oblasti oddlužení.Současně jí jako akreditované osobě bylo Ministerstvem spravedlnosti přiděleno identifikační číslo AO-020-2017.
Každý z nás se může dostat do finančních problémů. Občan České republiky má možnost při splnění zákonných podmínek podat návrh na tzv. insolvenci (oddlužení, osobní bankrot). Tento krok bývá mnohdy pro naše klienty nejrychlejším a nejvýhodnějším řešením finanční situace.
Oddlužení se řídí zákonem 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).

Má klient nárok na oddlužení? – odpovězte na tyto otázky:

 • Má více věřitelů (nejméně 2)?
 • Je alespoň se 2 dluhy déle než 30 dnů po lhůtě splatnosti (má dokonce i exekuce nebo platební rozkazy)?
 • Není schopen své závazky pravidelně plnit (výše pravidelných měsíčních splátek převyšujemožnosti měsíčního příjmu, nemá dostatek majetku)?
 • Je schopen platit po dobu 3 nebo 5ti let minimální splátku pro oddlužení, která se odvíjí od konkrétního případu.
 • Pokud klient na všechny výše uvedené dotazy odpověděl ANO, pak splňuje základní podmínky pro schválení insolvence, tj. oddlužení, tj. osobního bankrotu
 • a má reálnou šanci se během 3 nebo 5ti let zbavit finančních problémůa začít znovu žít klidný život bez dluhů, bez strachu otevřít dveře nebo zvednout telefon.

Co schválením oddlužení klient získá:

 • Jedná o jedinou naším právním řádem posvěcenou oficiální cestu, jak se legálně zbavitveškerých dluhů
 • Klient může v rámci insolvenčního řízení umořit veškeré své závazky (při splnění podmínek stanovených soudem).
 • Nenarůstají úroky z prodlení ani pokuty (dluh se již nezvětšuje)
 • V případě manželů dojde k současnému oddlužení obou partnerů
 • Oddlužení umožňuje zavedení splátkového kalendáře, soud ponechá poměrně slušnou měsíční částku na živobytí, přičemž veškeré dluhy bude splácet pouze v jedné měsíční splátce po dobu 3 – 5ti let
 • Klient zná přesně termín, kdy to všechno konečně skončí, má tak před sebou jasnou vidinu života bez dluhů-

Časový rozsah služby

Ambulantní:

NEJDEK
ÚT a ČT 09:00 – 13:00 hod.
kancelář v provozovně společnosti GOPALA o.p.s.  v Nejdku, Husova 434

NOVÉ SEDLO
ST 09:00 – 11:30 hod.
kancelář MěÚ Nové Sedlo, Masarykova 502, č. kanceláře 1.02

Terénní:

PO – PÁ 08:00 – 16:30 hod. Poskytování služby uživatelům mimo provozovny.
V případě potřeby po dohodě i mimo výše uvedenou pracovní dobu po předchozím telefonickém,                 e-mailovém nebo ústním dojednání.

Nejčastější dotazy

Jaký je rozdíl mezi insolvencí, oddlužením, osobním bankrotem?
Žádný. Oddlužení (tzv. insolvence, osobní bankrot) je způsob řešení předlužení, kdy jsou dlužníkovy dluhy sjednoceny, zajištění věřitelé jsou uspokojeni zcela, nezajištění věřitelé do jimi schválené výše a zbytek dluhů může být dlužníkovi odpuštěn. Tento institut preferuje sociální účel před ekonomickým, má umožnit dlužníkovi „nový start” a motivovat ho k aktivnímu zapojení do umořování svého dluhu vůči věřiteli.
Kdo může Návrh na povolení oddlužení podat a kdo má reálnou šanci na schválení?

Reálnou šanci má dlužník v případě že:

 • má dva a více věřitelů
 • je alespoň se 2 dluhy déle než 30 dnů po lhůtě splatnosti (má dokonce i exekuce nebo platební rozkazy
 • není schopen své závazky pravidelně plnit (výše pravidelných měsíčních splátek převyšuje možnosti dlužníkova měsíčního příjmu a nemá dostatek majetku na splacení dluhů
Kolik stojí podání Návrhu na oddlužení u soudu?

Neziskové organizace poskytují tuto službu zásadně zdarma, ostatní organizace (či osoby) za pevně danou částku – jedinec platí 4.000,- Kč (plus DPH), manželé platí 6.000,- Kč (plus DPH).

Může si Návrh na povolení oddlužení zpracovat dlužník sám?

Návrh na oddlužení mohou podávat jen právníci, advokáti, notáři, exekutoři, insolvenční správci a akreditované právnické osoby (nestátní neziskové organizace s akreditací udělenou Ministerstvem spravedlnosti ČR).

Jak dlouho trvá, než soud Návrh na povolení oddlužení schválí?

Toto je velmi individuální. V ideálním případě 2 – 12 týdnů.
Insolvenční řízení má několik fází. Průběh jednotlivých řízení se bude lišit v závislosti na konkrétních okolnostech případu. Insolvenční řízení však probíhá v zásadě v těchto fázích:

 1. zpracování insolvenčního návrhu
 2. podání insolvenčního návrhu – podává se u příslušného Krajského soudu.
 3. zahájení a schválení insolvenčního řízení – toto oznámí insolvenční soud vyhláškou, kterou zveřejní nejpozději do 3 dnů poté, kdy mu došel insolvenční návrh. Od tohoto okamžiku mají věřitelé 30 dní na přihlášení svých oprávněných pohledávek. 
 4. rozhodnutí o způsobu řešení úpadku dlužníka – zpravidla splátkovým kalendářem

Do insolvenčního rejstříku může nahlédnout každý: https://isir.justice.cz/isir/common/index.do

Co má dlužník dělat, pokud mu soud Návrh na povolení oddlužení zamítne?
Zde se nabízejí 2 základní možnosti – odvolání nebo podání nového Návrhu (po nabytí právní moci Usnesení o zamítnutí).
Pokud dlužník žije v bytě nebo rodinném domku, který má v osobním vlastnictví, bude muset byt či domek prodat?

K majetku se v každém insolvenčním řízení přistupuje individuálně a záleží na konkrétní situaci. Je zde však velká pravděpodobnost zpeněžení majetku.

Kdy může dlužník splnit podmínky svého oddlužení?
 1. dlužník splatil nezajištěným věřitelům jejich pohledávky v plné výši – tj. uhradil do 5 let veškeré své dluhy
 2. dlužník v době 3 let od schválení oddlužení splatil nezajištěným věřitelům alespoň 60 % jejich pohledávek – tj. během 3 let zvládl uhradit alespoň 60% svých dluhů
 3. po dobu 5 let od schválení oddlužení nebylo dlužníku oddlužení zrušeno, dlužník vynaložil veškeré úsilí k plnému uspokojení pohledávek svých věřitelů a splatil nezajištěným věřitelům alespoň 30 % jejich pohledávek – tj. uhradil do 5 let alespoň 30% svých dluhů
 4. dlužník řádně splnil všechny povinnosti stanovené v rozhodnutí o schválení oddlužení – tj. v některých případech uhradil méně než 30% dluhů při dodržení podmínek určených soudem
 5. má-li dlužník po celou dobu od schválení oddlužení nárok na starobní důchod nebo invalidní důchod ve druhém nebo třetím stupni je oddlužení po 3 letech splněno, pokud nebylo během těchto tří let zrušeno a dlužník byl schopen platitalespoň náklady na insolvenčního správce, případně na výživné
Jak je to s Návrhem na povolení oddlužení u manželů?

Dluhy i příjmy manželů se pro potřeby oddlužení slučují, Návrh podávají oba manželé současně, tudíž oddlužení probíhá u obou manželů současně – logický důsledek SJM.

K čemu slouží insolvenční rejstřík?

Základní úlohou insolvenčního rejstříku je zajištění maximální míry publicity o insolvenčních řízeních   a umožnění sledování jejich průběhu. Prostřednictvím insolvenčního rejstříku jsou zveřejňovány veškeré relevantní informace týkající se insolvenčních správců, dokumenty z insolvenčních spisů i zákonem stanovené informace týkající se dlužníků.
Insolvenční rejstřík je veřejně přístupný s výjimkou některých údajů (ustanovení § 422 a § 423 insolvenčního zákona) a každý má právo do insolvenčního rejstříku nahlížet a pořizovat si z něj kopie a výpisy. V insolvenčním rejstříku se zahájení insolvenčního řízení oznamuje vyhláškou do dvou hodin od podání návrhu (resp. do dvou hodin v rámci pracovní doby soudu).

WWW STRÁNKY:

http://insolvencni-zakon.justice.cz/   ….. formuláře, kalkulačka

https://isir.justice.cz/isir/common/index.do  ….. insolvenční rejstřík

http://insolvencni-zakon.justice.cz/kalkukator-splatek.html  ….. kalkulátor splátek

 1. Pozn: pokud chcete využít kalkulátor pro výpočet splátek u manželů, je nutno zadat do kalkulátoru vždy každého z manželů zvlášť a teprve potom částky sečíst, nikoli sečíst příjmy manželů a ty dát do kalkulátoru – každému z manželů musí totiž zůstat ze mzdy zákonné minimum.