Když všichni mluví o nemožnostech, hledej možnosti.
Tomáš Baťa

Naše projekty

Zvýšení finanční a protidluhové gramotnosti osob v SVL Aš

Číslo projekt: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016274

Termín realizace: 1.5.2020 – 30.6.2022

Finanční podpora ve výši: 1 731 697,50 Kč

Anotace projektu:

Projekt realizovaný v souladu se SPSZ města Aš pro roky 2019-2022 zvýší finanční a protidluhové znalosti u předlužených osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených v SVL města Aš formou specializovaných kurzů. Podpoří tím jejich začleňování do společnosti – zvýší možnost legálního zaměstnání, bydlení, zlepší rodinné vztahy. Realizace projektu rozšíří i spektrum služeb v rámci poskytování registrované sociální služby “Dluhové a právní poradenství” společností GOPALA o.p.s. v Aši.

Jaký problém projekt řeší?

Jak uvádí SPSZ města Aš pro období 2019-2022, jeden klíčových problémů v lokalitě je vysoký počet předlužených osob v Aši. V Aši je 21,29% osob starších 15 let v exekuci (v ČR 9,7%, v Karlovarském kraji 17,4%) je to 2321 obyvatel. Celkový počet exekucí v Aši je 10 822 (počet obyvatel starších 15 let je 10 901). Průměrný počet exekucí na osobu je 4,7 exekucí. Exekučně vymáhaná částka v Aši je 503 000 000 Kč. Průměrná jistina na osobu je 217 000 Kč. V polovině roku 2018 bylo např. vedeno 1560 osob s dluhem vůči obci s celkovou částkou 17,6 milionu Kč. Uvedená data naznačují hloubku problému předluženosti v Aši, který je dále komplikován nízkou kapacitou dostupných nástrojů k řešení. Vysoká míra předluženosti má značný dopad na ekonomiku a finanční příležitosti celého města/regionu. Ztráta majetku, zaměstnání, často i rozpad osobních vztahů a zhoršení zdravotního i psychického stavu, vedou k postupné destrukci osobního i profesního života předlužených. Tento stav dopadá negativně nejen na samotného dlužníka, ale i na celou společnost. Současný systém exekučního vymáhání a srážky exekucí z příjmů udržují dlužníky tzv. vynucené nezaměstnanosti. Exekuovaní lidé volí pro přežití alternativní životní strategie, které zahrnují zpravidla únik do nelegálního zaměstnání, kombinaci legálního zaměstnání s nižším pracovním úvazkem se sociálními dávkami nebo závislosti na sociálních dávkách s příp. pácháním přestupkové nebo trestné činnosti. Předluženost obyvatel má tedy přímý vliv na podíl nezaměstnanosti a hrozeb spojených se ztrátou (sníženou kvalitou) bydlení, páchání kriminality a zhoršení zdravotního stavu. Z pohledu celospolečenského má předluženost obyvatel dopad na odliv příjmů státu do sociálního a zdravotního systému, (zvýšené) výdaje státu na sociální politiku, celkovou kupní sílu obyvatel s vlivem na HDP a udržování sociálněpatologických jevů a sociálního vyloučení či příjmovou chudobu domácností vedoucí až k příp. bezdomovectví.

Finanční gramotnost v komunitě

Donátor projektu: projekt je realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro záležitosti romské menšiny
Termín realizace: 1.3. – 31.12.2018
Místo realizace: Chodov

Anotace projektu:
Nezisková společnost GOPALA o.p.s. vyvíjí snahu o zvýšení finanční gramotnosti a finančního povědomí obyvatel Nového Sedla, Chodova a okolí nejenom poskytováním vlastního bezplatného Dluhového a právního poradenství, ale také realizací dalších projektů. Pro rok 2018 se podařilo získat
finanční prostředky z programu Úřadu vlády České republiky – Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce – na projekt s názvem „Finanční gramotnost v komunitě“. V rámci projektu bude navázána spolupráce s neziskovou společností Khamoro o.p.s. z Chodova.

Co realizace projektu přinese?

  1. Dojde k proškolení pracovníků společnosti Khamoro o.p.s. a několika vytipovaných zástupců romské komunity v akreditovaném kurzu společnosti RUBIKON centrum Praha – „Řešení finanční situace předlužených osob v praxi“ (exekuce, insolvenční řízení,…).

  1. GOPALA o.p.s. zároveň zrealizuje a povede 3 bezplatné semináře (v květnu, červnu a říjnu) týkající se finanční problematiky (rodinný rozpočet, zdroje příjmů, druhy půjček a úvěrů, splátkový kalendář, Návrh na oddlužení,…) pro celkem 30 osob z Nového Sedla a z Chodova, každý v
   časovém rozsahu 60 – 90 minut.

 1. Proškolení pracovníci společnosti KHAMORO o.p.s. a proškolení zástupci romské komunity budou schopni poskytovat ve vyloučených lokalitách informace o možnostech řešení zadluženosti osob a o možnostech využití podání Návrhu na oddlužení.
  Veškerá školení a semináře proběhnou v prostorách společnosti Khamoro o.p.s. v Chodov.

Nejste na to sami

Donátor projektu: Nadace Komerční banky, a.s. – Jistota
Termín realizace: 2.6.2017 – 1.6.2018
Místo realizace: Karlovarský kraj, zejména menší města a obce regionu, např.: Habartov, Horní Slavkov, Nové Sedlo, Nejdek, Svazek obcí Bystřice (tj. Abertamy, Horní Blatná, Potůčky, Pernink, Merklín, Hroznětín)

Anotace projektu:
Realizací projektu dojde k zavedení a rozvoji sociální služby „Odborné sociální poradenství“ se zaměřením na dluhové poradenství – v rámci projektu služby určené prioritně seniorům, kteří se ocitli v tíživé životní situaci a neumějí nebo nemohou ji řešit vlastními silami.

Zvýší se komplexnost a dostupnost bezplatných služeb pro seniory – zvýší se schopnost seniorů řešit krizové životní situace (předlužení,…) poskytováním dluhového, právního a podpůrného poradenství v domácím prostředí klientů a organizováním vzdělávacích seminářů pro seniory v malých městech a obcích karlovarského regionu.

Pro seniory bývá často nemožné, aby se dopravili do ambulantních právních poraden ve velkých městech – z technických, psychických nebo zdravotních důvodů (nemohou řídit, bojí se cestovat, jsou upoutáni na invalidní vozík, jsou nemocní, trpí psychickými problémy,…) a zároveň nemají finanční prostředky na komerční právní služby.
Využití bezplatného poradenství bývá často jedinou cestou k vyřešení problémů seniorů a dává jim šanci žít svůj další život aktivně, v klidu, beze stresu.

Vlastní činnosti (aktivity):
Poskytování dluhového, právního a podpůrného poradenství v přirozeném domácím prostředí seniorů
Terénní komunitní práce se seniory v tíživé životní situaci a s rodinami těchto seniorů
Organizování kurzů a seminářů pro seniory a jejich rodiny – minimálně 4 kurzy

Dluhové, právní a podpůrné poradenství jde za seniory a osobami se zdravotním postižením

Termín: 1.1. – 31.12.2017
Místo: Nové Sedlo
Priorita: dluhové poradenství
Aktivity:

 • Poskytování právního, dluhového a podpůrného poradenství v přirozeném prostředí klientů
 • Terénní komunitní práce se seniory a zdravotně postiženými, s rodinami seniorů a zdravotně postižených
 • Organizování kurzů a seminářů pro klienty a jejich rodiny

Dluhového poradenství:

 • oddlužení – pomoc při vyhotovení Návrhů na oddlužení
 • konsolidace úvěrů
 • finanční gramotnost – kurzy, semináře
 • vytváření osobních a rodinných rozpočtů
 • poradenství při exekuci

Podpůrné poradenství:

 • Pořádání seminářů týkajících se výše zmíněné problematiky, zdravotní a osobnostní problematiky
 • pomoc při nalezení a rozvíjení zájmových aktivit klienta, podpora klienta v návštěvě přátel, klubů, zájmových setkání,…
 • pomoc při orientaci klienta v navazujících službách – sociální odbory, Úřady práce, ČSSZ, lékaři, zdravotnické pomůcky, …

ZÁKLADNÍ PRINCIPY POSKYTOVÁNÍ PORADENSTVÍ:
Bezplatnost – Přirozenost prostředí – Mlčenlivost a diskrétnost – Odbornost pracovníků

TIKARI Flutes – turné v Japonsku  7. 11. – 18. 11. 2016

Flétnový soubor TIKARI Flutes:

 • Flétnový soubor TIKARI Flutes byl založen v září 2013. Jeho členové jsou žáci ze Základní umělecké školy Marie Podvalové v Praze 9 – Čakovicích. V současné době má soubor 19 členů, ve věkovém rozmezí 10 – 23 let.
 • Uměleckými vedoucími jsou Andrea Rosíková a Jana Kasanová.
 • Soubor má nastudované skladby soudobých autorů, kteří píší pro obsazení 1. – 5. flétna, případně altová a basová flétna.
 • TIKARI Flutes má za sebou už řadu vystoupení v rámci koncertů ZUŠ Marie Podvalové.
 • V roce 2015 soubor získal 1. místo na mezinárodním soutěžním festivalu      v Belgickém Neerpeltu.
 • V roce 2016 soubor absolvoval koncertní turné v Japonsku (Velvyslanectví ČR, Festival Mladá Praha, Koncert ve spolupráci s Musica Yokohama)

Dětský flétnový soubor TIKARI dostal obrovskou příležitost vystoupit na mezinárodním hudebním festivalu a dalších významných koncertech v Japonsku.

V roce 2016 se podařilo společnosti GOPALA o.p.s. ve spolupráci s vedením a s přáteli souboru TIKARI Flutes prostřednictvím Startovače společnosti Army of Darkness s.r.o. zajistit finanční prostředky na koncertní turné v Japonsku.