Když všichni mluví o nemožnostech, hledej možnosti.
Tomáš Baťa

Odborné sociální poradenství

Dne 1.8.2017 zahájila společnost GOPALA o.p.s. poskytování sociální služby Odborné sociální poradenství s názvem DLUHOVÉ A PRÁVNÍ PORADENSTVÍ.

 Zavedení služby Odborné sociální poradenství určené pro osoby v krizi – tj. osoby, které se ocitly v tíživé životní situaci nebo kterým taková situace hrozí a neumějí ji řešit vlastními silami (zejména senioři a osoby se ZTP), významně přispěje ke zvyšování kompetencí a samostatnosti těchto osob, a to rozvojem a zvyšováním komplexnosti, dostupnosti a kapacity služeb, které v současné době v Karlovarském kraji nejsou poskytovány v potřebné míře – právní poradenství, dluhové poradenství, uplatňování práv a oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí. Služby budou poskytovány v přirozeném prostředí osob, zejména v menších městech a obcích Karlovarského kraje.

Došlo ke vzniku a registraci nové sociální služby – „Odborné sociální poradenství“ zaměřené na osoby, které se ocitly v tíživé životní situaci nebo kterým taková situace hrozí a neumějí ji řešit vlastními silami -osoby v krizi postižením dle Zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách.

V rámci propojení s již poskytovanými službami v Karlovarském kraji a úzké spolupráci se státním i s neziskovým sektorem bude vytvořena komplexní nabídka sociálních služeb, které pomohou řešit krizové životní situace osob v krizi, především seniorů a osob se zdravotním postižením.

S čím Vám můžeme pomoci?

Možnosti řešených potřeb uživatelů služeb jsou přehledně uvedeny v Regionální kartě služeb – naší prioritou je pomoc zejména ve finanční a majetkové oblasti. Podrobnější informace naleznete kliknutím ZDE

Základní činnosti služby se zajišťují v rozsahu těchto úkonů

a)   zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: zprostředkování navazujících služeb

 • Poskytování právního, dluhového a podpůrného poradenství v přirozeném prostředí klientů
 • Terénní komunitní práce s osobami v krizi

b)   sociálně terapeutické činnosti – poskytnutí poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech a práva

Dluhového poradenství:       

 • oddlužení – vyhotovení Návrhů na oddlužení a jejich odeslání ke Krajskému soudu (GOPALA o.p.s. se stala první akreditovanou společností v Karlovarském kraji pro poskytování služeb v oblasti oddlužení)
 • konsolidace úvěrů
 • vytváření osobních a rodinných rozpočtů
 • poradenství při exekuci

Právní poradenství:

 • rozvodové řízení
 • majetková vyrovnání
 • svěření dítěte do péče
 • určení vyživovací povinnosti
 • dědické řízení
 • smluvní dokumentace
 • konzultace v trestním řízení

Podpůrné poradenství:

 • pomoc při orientaci klienta v navazujících službách – sociální odbory, Úřady práce, ČSSZ, lékaři, zdravotnické pomůcky, …
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí – např. vyřízení sociálních dávek, příspěvku na péči, rodného listu, aj.
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím –  např. podpora při hledání zaměstnání, bydlení, aj.

Služba neřeší problémy týkající se:

 • komerčních záležitostí
 • obchodního práva
 • daňového poradenství

Forma poskytování služby

Ambulantními službami – služba je poskytována v kanceláři na Městském úřadu (MěÚ) Nové Sedlo (PSČ 357 34), Masarykova 502, č. kanceláře 1.02 umístěné v 1. NP – poskytování Odborného sociálního poradenství, dluhového poradenství, vyhotovování Návrhů na oddlužení. Dále v provozovně společnosti GOPALA o.p.s. v Nejdku, Husova 434
Terénními službami – služby jsou uživatelům poskytovány v jejich přirozeném prostředí.

Časový rozsah služby:
Ambulantní:
ÚT a ČT 09:00 – 13:00 hod. kancelář v provozovně společnosti GOPALA o.p.s. v Nejdku, Husova 434
ST 09:00 – 11:30 hod. poskytování služby uživatelům – kancelář MěÚ Nové Sedlo

Terénní:
PO – PÁ 08:00 – 16:30 hod. poskytování služby uživatelům mimo provozovny

V případě potřeby po dohodě i mimo výše uvedenou pracovní dobu po předchozím telefonickém,e-mailovém nebo ústním dojednání.

Způsob vyřizování stížností na kvalitu nebo způsob vyřizování sociální služby

 1. Stížnost je oprávněna podat jakákoli právnická či fyzická osoba.
 2. Stížnost lze podat na sídlo nebo pobočky poskytovatele (také do schránky určené pro stížnosti):
 • osobně
 • písemně
 • e-mailem
 • telefonicky
 • anonymně

Poskytovatel stížnost eviduje a řeší do 30 dnů ode dne přijetí stížnosti. O výsledku informuje stěžovatele písemně, u anonymních stížností na informační vývěsce sídla nebo dané pobočky poskytovatele.

Výpovědní důvody a výpovědní lhůty:

1. Výpověď ze strany klienta:

 • kdykoli, bez udání důvodu
 • pokud pominuly důvody pro poskytování služby
 • klient přestal naplňovat kritéria pro poskytování služby, začal žít mimo region daný v projektu
 • klient ohrožuje zaměstnance vážným způsobem na zdraví, životě či majetku
 • poskytovatel není schopen službu dále poskytovat z důvodů provozních, odborných, finančních, apod. – v tomto případě poskytovatel nabídne klientovi pomoc při hledání náhradní služby

2. Výpověď ze strany poskytovatele:

 • pokud pominuly důvody pro poskytování služby
 • klient přestal naplňovat kritéria pro poskytování služby, začal žít mimo region daný v projektu
 • klient ohrožuje zaměstnance vážným způsobem na zdraví, životě či majetku
 • poskytovatel není schopen službu dále poskytovat z důvodů provozních, odborných, finančních, apod. – v tomto případě poskytovatel nabídne klientovi pomoc při hledání náhradní služby